هوالسعيد

منشور اخلاقي كاركنان اداره كل دامپزشكي استان كرمان

كاركردن همگام شدن است با زمين و آسمان و بيكار ماندن بيگانه گشتن است با بهار و تابستان و خزان و زمستان و بازماندن است از قافله حيات كه با غروري شكوهمند و تسليمي سربلند به سوي ابديت مي رود ، وقتي كار ميكني وجودت به ني لبكي ماننده است كه از مجراي آن نجواي زندگي به آهنگ بدل مي گردد . آيا دوست ميداري وقتي همه آواز مي خوانند تو ني لبكي خاموش و گنگ باشي ؟ دوستي با كار ، به حقيقت عشق به زندگي است و عشق به زندگي در كار ، دمساز شدن با اسرار حيات و هنگامي كه با عشق كار ميكني خود را با خود و با خلق و با خدا پيوند مي دهي .

            (پيامبر ـ جبران خليل جبران )

-در همه حال خود را در محضر خدا احساس نموده و با اين اعتقاد كه او همواره شاهد و ناظر اعمال و رفتار ماست ، تلاش مي نمائيم وظايف خود را با وجدان كاري به بهترين نحو ممكن انجام دهيم .

-به تبعيت از امام سجاد (ع) در طلب اخلاق ستوده از خداوند مسئلت مي نمائيم كه خير را براي مردم بدستمان روان كند و اخلاق عاليه را در برخورد با مردم بما مرحمت نمايد و اجر للناس علي يدي الخير وهب لي معالي الاخلاق .

-اعتقاد راسخ داريم كه با تلاش مستمر خود نقش بسزائي در تضمين امنيت غذائي ، بهداشت عمومي و رفاه جامعه ايفا مي نمائيم و به انجام چنين خدمات ارزنده اي براي مردم افتخار مي كنيم .

-به نظم و انضباط اداري ، حضور به موقع در محل كار و انجام صحيح و به موقع وظايف محوله و امور ارباب رجوع عميقا" پايبنديم .

-ارباب رجوع را عضوي از سازمان و شريك فعاليتهاي خود مي دانيم ، لذا با خوشروئي و آداب اسلامي با او رفتار مي نمائيم .

-هميشه با مراجعه كننده صبور بوده و زمان كافي براي اداي توضيح به وي مي دهيم و اگر قادر نيستيم مشكل او را حل نمائيم او را به مرجع ديگري كه ميتواند به وي كمك كند راهنمائي مي نمائيم .

-براي وقت ارباب رجوع ارزش قائل شده و سرعت عمل در پاسخگوئي و راهنمائي او را هميشه مد نظر داريم .

-در برخورد با ارباب رجوع و انجام امور ضوابط را بر روابط ترجيح داده و تلاش مي نمائيم كارها با رعايت عدالت و انصاف و بدون هرگونه تبعيض انجام پذيرد .

-در چهارچوب ضوابط اداري تلاش مي نمائيم كه به وعده هاي خود به ارباب رجوع دقيقا" عمل نمائيم .

-خدمتي را كه براي ارباب رجوع انجام مي دهيم بزرگ ننموده و بر او منتي نمي گذاريم بلكه آن خدمت را وظيفه خود مي دانيم .

-در صورتيكه در مورد مطلبي علم و آگاهي كافي نداريم از اظهار نظر بيمورد پرهيز نموده و پاسخ را به بعد موكول مي كنيم تا بعد از مشورت لازم پاسخ صحيح را ارائه نمائيم .

-مراجعه كنندگان در اغلب اوقات آئينه خوبي براي نشان دادن نحوه كار ما هستند ، لذا به انتقادات و پيشنهادات آنها با ديد مثبت و سازنده نگاه مي كنيم .

-در محيط كار با همكاران صميمي و مهربان بوده و هميشه با ظاهر مرتب و آراسته در محل كار خود حاضر شده و براي بهداشت و پاكيزگي محل كار خود اهميت زيادي قائل مي شويم .

-سلسله مراتب اداري را رعايت نموده و مراجعين را بر همين منوال راهنمائي مي كنيم .

-همت مي نمائيم فعاليتها براساس برنامه پيش بيني شده به موقع انجام شود .

-از شايعه سازي ، تهمت غيبت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را ضعيف و فضاي كاري را نامناسب سازد پرهيز مي نمائيم .

-رازداري ،‌عدم دخالت در امور غيرمربوط و عدم افشاي اسناد محرمانه سازمان را رعايت مي نمائيم .

-از امكانات ،‌وسايل و تجهيزاتي كه در اختيارمان گذاشته شده با جديت مراقت نموده و به نحو مطلوب و قانوني استفاده مي نمائيم .

-تلاش مي نمائيم وسايل ،‌تجهيزات و اشياء به صورت منظم در جاي خود استقرار يابد به نحوي كه در زمان نياز به راحتي در دسترس باشند .

-ارتقاء دانش فني و دسترسي به آخرين اطلاعات فني در حوزه وظايف محوله را وجهه همت خود قرار ميدهيم .

-پاكيزگي محيط اداره ، هواي محل كار و سلامت خود و ارباب رجوع را با مصرف دخانيات به خطر نمي اندازيم .

-وظايف و فعاليت را براساس روش هاي استاندارد و مستند و نه براساس سلايق شخصي به انجام ميرسانيم .

 

 

 

800x600