تاریخ انتصاب

1392

دکتر حسین رشیدی
 • دکتر حسین رشیدی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمان
 • تاریخ انتصاب : 1392
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1391

دکتر بیژن دهقانی
 • دکتر بیژن دهقانی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمان
 • تاریخ انتصاب : 1391
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1392
 • مدت تقریبی ریاست : 1
تاریخ انتصاب

1385

دکتر غلامرضا زید ابادی
 • دکتر غلامرضا زید ابادی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمان
 • تاریخ انتصاب : 1385
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1391
 • مدت تقریبی ریاست : 7
تاریخ انتصاب

1372

دکتر حسین رشیدی
 • دکتر حسین رشیدی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمان
 • تاریخ انتصاب : 1372
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1385
 • مدت تقریبی ریاست : 14
تاریخ انتصاب

1367

دکتر اکبر عبدالحسین زاده
 • دکتر اکبر عبدالحسین زاده
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمان
 • تاریخ انتصاب : 1367
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1372
 • مدت تقریبی ریاست : 6
تاریخ انتصاب

1360

دکتر ابراهیم مجد زاده
 • دکتر ابراهیم مجد زاده
 • سمت :
 • تاریخ انتصاب : 1360
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1367
 • مدت تقریبی ریاست : 8
تاریخ انتصاب

1358

دکتر علی اکبر محمدی
 • دکتر علی اکبر محمدی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمان
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1360
 • مدت تقریبی ریاست : 3
تاریخ انتصاب

1357

دکتر مالک کازرونی
 • دکتر مالک کازرونی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان کرمان
 • تاریخ انتصاب : 1357
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1358
 • مدت تقریبی ریاست : 1
لینک کوتاه