·   سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سخت افزار ونرم افزار های مورد نیاز

·   تعیین خط مشی و چشم انداز ،اهداف کمی و کیفی و برنامه ریزی منظور تحقق اداره کل الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی،

·  سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه ها و شبکه اداره کل به شبکه‌های خارج از اداره کل و نظارت بر حسن اجرای آن، تجزیه وتحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی،

·  برنامه ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره های آموزشی ،‌مبتنی بر نیازهای تعیین شده .

·  برنامه ریزی و پیگیری، نظارت و اجرای برنامه های استقرار نظام مدیریت نوین و تحول اداری

 

 

لینک کوتاه