چاپ
ارسال به دوست

مسابقه بزرگ ایده پردازی برتر در حوزه دامپزشکی

با توجه به گرامیداشت 14مهر روز ملی دامپزشکی و مصوبه ستاد برگزاري این روز ، مقرر گردیـد مسابقه اي تحت عنوان "ایده
برتر در حوزه دامپزشـکی " با مشارکت کلیه علاقمندان بخش دولتی ، خصوصی ، ذینفعان ،تشکل ها و صنوف ، مرتبطین با حوزه
فعالیت هاي سازمان دامپزشکی برگزار گردد . لذا خواهشمتد است دستور فرمایند ضمن اطلاع رسانی به کلیه ذینفعان ، ایده هاي
ارسالی حداکثر تا مورخه دوشنبه 1399/7/7با عناوین و ذکر مشخصات زیر حداکثر در سه صفحه با فرمت WORDبه آدرس
پست الکترونیکی فصلنامه سلام و سلامتی salam.salamati@ivo.irارسال گردد.
فرم ، اطلاعات و عناوین که باید توسط متقاضی تکمیل گردد به پیوست می باشد .شایسته است فرم یاد شده در سایت اداره کل
دامپزشکی استان به صورتی که قابلیت دانلود داشته باشد قرار گیرد .
شرایط ارائه ایده برتر
-1امکان ارسال بیش از یک ایده براي هر متقاضی امکان پذیر است
-2مشخصات کامل ایده پرداز ایده فردي شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شـماره شناسنامه ، کد ملی ، تحصیلات ، رشته
تحصـیلی ، آدرس کامل به همراه کد پستی منزل ، پست الکترونیکی معتبر ، تلفن همراه بایستی مطابق فرم ضمیمه تکمیل گردد
.
-3در صورت ارائه طرح به صورت ایده گروهی تقدیر نامه به نام تیم ایده پرداز صادر خواهد گردید و ارسال مشخصات بند 2
براي هر کدام از اعضاي تیم به تفکیک الزامی است .
-4قبل از هر گونه بررسـی ایده توسط هیئت داوران باید ایده ارائه شده در اداره کل دامپزشـکی بررسـی و در صورت تایید به
پست الکترونیکی فصـلنامه سلام و سلامتی ، توسط مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ارسال گردد . بدیهی است
ایده هایی که به تایید اداره کل دامپزشـکی استان نرسیده باشد درهیئت داوران قابل بررسی نخواهد بود. ضمن ٌا ضروري است لیست
تمامی ایده هاي مطرح شده و مورد تایید اداره کل به صورت رسمی به این دفتر ارسال گردد.
-5ایده ارسالی نباید از برنامه هاي گذشته ، موجود و یا در حال اجرا در کشور باشد .
-6ایده هاي برتر در فصلنامه سلام و سلامتی به نام ارائه دهندگان درج و به آنها جوایزي اهدا خواهد شد.
-7ایده ارائه شده ، بایستی قب ًلا در دامپزشکی کشور ارائه نشده ، بدیع، جدید و از همه مهمتر قابلیت اجرا داشته باشد.
-8ایده حداکثر در سه صفحه به صورت مکتوب ارائه گردد و چنانچه نیاز به عکس یا ارائه اسلاید باشد این صفحات به عنوان
پیوست قابل افزایش است .
محورهاي ایده کاربردي و اجرایی برتر :
-1دامپزشک و مدیریت بهداشتی از راه دور با استفاده از نرم افزارو سخت افزار ، وبلاگ و سایت هاي کاربردي Tele
Veterinary Medicine
-2دامپزشکی و راهکارهاي ارتقاء بهداشت عمومی جامعه
-3را هکار هاي جدید علمی مدیریت بهداشتی و مبارزه با بیماري هاي دام ، طیور و آبزیان )یا در مورد هر بیماري به تفکیک( و
بیماري هاي مشترك انسان و دام، به گونه اي که باعث کاهش بیماري گردد.
-4تشخیص و درمان در دامپزشکی
-5راه هاي افزایش ارتقاء کیفی مباحث آموزشی در دامپزشکی
-6آگاهی بخشی عمومی دامپزشکی با ابزاري به نام روابط عمومی
-7مدیریت و توسعه منابع در دامپزشکی
شرایط شرکت کنندگان:
عموم متخصصین و اندیشمندان دامپزشکی، متخصصین مرتبط با حوزه دامپزشکی و متخصصین علوم رایانه اي با هر سن و
شغلی می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.

 

دریافت فرم های مربوطه


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٥١٨٥/
  • ١٠:٥٩ - 1399/06/10/
  • تعداد بازدید: 25
کلید واژه ها

خروج