دکتر کامران      شفائي شهربابکي

رئیس اداره دامپزشکی انار

دکتر کامران شفائي شهربابکي

ارتباط مستقیم: 34387860

مسئولان و کارشناسان

 • جعفر کافی

  معاون اداره دامپزشکی انار

  34386695

 • مسلم حسین زاده

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  34386695

 • عارف صالحی

  دبیرخانه اداره دامپزشکی انار

  34386695

 • محسن ملکی

  کاردان دامپزشکی

  34386695