دکتر نجمه حاج علیزاده

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیمار یهای آبزیان

دکتر نجمه حاج علیزاده

ارتباط مستقیم: 32134365

مسئولان و کارشناسان