دکتر مینا قاضی زاده

نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر مینا قاضی زاده

ارتباط مستقیم: 32123841

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر سیده آزاده محسنی

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32123841

 • دکتر محسن عسکرپور

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32123841

 • دکتر وحید حاج محمدی

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32123841

 • دکتر میثم امین زاده

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32123841