بتول صفر زاده

رئیس دبیرخانه

بتول صفر زاده

ارتباط مستقیم: 32110016

مسئولان و کارشناسان

  • سمیرا ابوسعیدی

    کارمند دبیر خانه

    32110016

  • راضیه گلشنی

    کارمند دبیر خانه

    32110016