·   سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار ونرم افزار های مورد نياز

·   تعيين خط مشي و چشم انداز ،اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي منظور تحقق اداره کل الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكي،

·  سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه ها و شبكه اداره کل به شبكه‌هاي خارج از اداره کل و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه وتحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي،

·  برنامه ريزي و پيگيري براي اخذ مجوز و برگزاري دوره هاي آموزشي ،‌مبتني بر نيازهاي تعيين شده .

·  برنامه ريزي و پيگيري، نظارت و اجراي برنامه هاي استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري