·نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی ، اداری و استخدامی در اداره کل دامپزشکی استان

· نظارت بر اجرای مفاد موافقت نامه های مبادله شده در حیطه وظایف و تهیه گزارشات لازم

·تهیه و ابلاغ دستور العمل ها اداری و مالی در سطح استان با رعایت قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن

·برنامه ریزی و نظارت بر ارزشیابی سالانه کارکنان شاغل در اداره کل دامپزشکی استان