•    اجرای آئین نامه و دستورالعمل های حفاظت پرسنلی، حفاظت اسناد و مدارک ، رایانه ها و ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به مدیر کل در زمینه های مختلف از جمله :
•    شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی ارباب رجوع و کارکنان
•    شناسائی عوام فساد و سوء استفاده احتمالی مالی
•    بررسی و استعلام حراستی در انتصابات به درخواست مدیر کل
•    اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم از مجموعه و اماکن تاسیسات
•    اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان اعزام به خارج از کشور با هماهنگی مراجع ذیصلاح
•    صدور کارت شناسائی کارکنان با هماهنگی مدیریت حراست جهاد کشاورزی استان
•    کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین، اموال و وسایل نقلیه
•    نظارت بر گردش اسناد طبق بندی شده و تشکیل بایگانی محرمانه
•    تهیه گزارش از حوادث و اتفاقات غیر عادی

لینک کوتاه